English ภาษาไทย

KM / เรื่องเล่า / CQI
ค้นหา:  

#เลขที่เรื่องหน่วยงานที่สร้างความรู้หมวดความรู้วันที่สร้างอ่านแล้วเผยแพร่เมื่อรายละเอียด
1 การจัดการกับพฤติกรรมรุ่นแรง (Violent Management)
ผู้เขียน : ปราณีต ชุมพุทรา
หอเฟื่องฟ้า KM - การพยาบาล December 2006 143 2/27/2016 4:18:49 PM เปิด...
10 การใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน (Share Printer)
ผู้เขียน : ประชาสันต์ แว่นไธสง
เทคโนโลยีสารสนเทศ KM - เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์ August 2006 131 2/28/2016 11:04:40 PM เปิด...
3 จัดระเบียบหัวใจ
ผู้เขียน : ฐากร หยั่งบุญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ KM - เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์ December 2006 123 2/27/2016 5:14:10 PM เปิด...
8 กำจัดไฟล์ขยะด้วย Disk Cleanup
ผู้เขียน : ประชาสันต์ แว่นไธสง
เทคโนโลยีสารสนเทศ KM - เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์ September 2007 122 2/27/2016 8:05:52 PM เปิด...
11 ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ผู้เขียน : โชติกา โปร่งกลาง
การเงิน KM - การเงิน, สิทธิประโยชน์ August 2006 121 2/28/2016 11:10:09 PM เปิด...
9 การให้คำปรึกษาด้านยาในผู้ป่วยจิตเภทรายใหม่ที่ไม่ยอมรับประทานยา Benzhexol
ผู้เขียน : จุฑามณี ดุษฏีประเสริฐ
เภสัชกรรม KM - ยา, การใช้ยาทางจิตเวช September 2006 121 2/27/2016 8:07:48 PM เปิด...
4 ซ่อมได้...
ผู้เขียน : ประชาสันต์ แว่นไธสง
เทคโนโลยีสารสนเทศ KM - เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์ December 2006 118 2/27/2016 5:16:14 PM เปิด...
7 การกำจัดไวรัสโมนาลิซ่า (monalisa)
ผู้เขียน : ธวัช ซาวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ KM - เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์ September 2007 117 2/27/2016 8:03:49 PM เปิด...
13 การสร้างตารางใน MS-Office ด้วยเครื่องหมายบวก (+) และขีดล่าง (_) สลับกัน
ผู้เขียน : อรวรรณ ภมรผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ KM - เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์ March 2008 114 2/28/2016 11:14:26 PM เปิด...
2 ค่าใช้จ่ายระบบจ่ายตรงไม่ต้องจ่ายเงิน
ผู้เขียน : ศัลทณีย์ เมืองแก้ว, อรุณ ประกอบจรรยา, ธนวารัตน์ กอหญ้ากลาง, สุดารัตน์ ซื่อสัตย์
การเงิน KM - การเงิน, สิทธิประโยชน์ October 2006 112 2/27/2016 5:10:10 PM เปิด...
12 NoName
ผู้เขียน : โชติกา โปร่งกลาง
การเงิน KM - การเงิน, สิทธิประโยชน์ August 2006 111 2/28/2016 11:11:18 PM เปิด...
6 Status Bar หายทำไงดี
ผู้เขียน : ธวัช ซาวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ KM - เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์ September 2007 111 2/27/2016 8:02:08 PM เปิด...
5 การเบิกเงินนอกงบประมาณ
ผู้เขียน : ภัทรพร ไพฑูรย์
การเงิน KM - การเงิน, สิทธิประโยชน์ December 2006 106 2/27/2016 5:18:20 PM เปิด...
© 2018 - ศูนย์วิชาการ และศูนย์ความเชียวชาญสุขภาพจิตชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริทน์ | 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 |
โทรศัพท์ 044-233999 |  แฟกซ์ 044-233977 |  E-mail jvkorat@jvkorat.go.th