English ภาษาไทย

วารสาร/งานวิจัย ของโรงพยาบาล
 


วารสารสุขภาพจิตชุมชน ปี 1 ฉบับ 2 (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) 

 • การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กลับเป็นซ้ำ
 • สมรรถนะของนักอาชีวบำบัดในกาารใช้โปรแกรมเกษตรกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
 • ผลของโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเวช
 • วิถีชีวิต: การหาเลี้ยงชีพของลูกจ้างชั่วคราวภายใต้ค่าครองชีพปัจจุบัน
 • ขนาดปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมของนักเรียนมัธยมศึกษา
 • พฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำ
 • ดาวโหลดทั้งหมด
   
   

  วารสารสุขภาพจิตชุมชน ปี 1 ฉบับ 1 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) 

 • การศึกษาผลการดำเนินโครงการปลดโซ่ตรวนของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • พฤติกรรมที่ทำร้ายตนเองที่เสียชีวิต (การฆ่าตัวตาย) จังหวัดสกลนคร ปี 2555
 • บทบาทของพระสงฆ์ในฐานะเป็นแกนนำาในการปลูกจิตสำานึก และสร้างสัมพันธภาพในชุมชน : กรณีศึกษาชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ
 • บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของพนักงานฝ่ายขายบริษัทไทยประกันชีวิตเขตสมุทรปราการ
 • การบำาบัดคู่สมรสตามแนวคิดซาเทียร์ในผู้ป่วยโรคติดสุราโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • การบูรณาการประสาทรับความรู้สึกผ่านกิจกรรมการเล่นในเด็กออทิสติก ระดับปฐมวัย
 • ดาวโหลดทั้งหมด
   


  Journal... วารสารสุขภาพจิตชุมชน ปี 1 ฉบับ 1
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)

  ดาวน์โหลดแล้ว 96 ครั้ง
  เปิดอ่านแล้ว 156 ครั้ง
  ดาวน์โหลด   เปิด...
  เผยแพร่เมื่อ 3/31/2016 10:49:53 PM

  Journal... วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2/2552 (เมษายน 2552 - กันยายน 2552)

  ดาวน์โหลดแล้ว 117 ครั้ง
  เปิดอ่านแล้ว 125 ครั้ง
  ดาวน์โหลด   เปิด...
  เผยแพร่เมื่อ 3/19/2016 2:21:11 PM

  Journal... วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2551 (ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551)

  ดาวน์โหลดแล้ว 100 ครั้ง
  เปิดอ่านแล้ว 127 ครั้ง
  ดาวน์โหลด   เปิด...
  เผยแพร่เมื่อ 3/19/2016 2:17:35 PM

  Journal... วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1/2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)

  ดาวน์โหลดแล้ว 167 ครั้ง
  เปิดอ่านแล้ว 125 ครั้ง
  ดาวน์โหลด   เปิด...
  เผยแพร่เมื่อ 3/19/2016 2:24:14 PM

  Journal... วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1/2552 (ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552)

  ดาวน์โหลดแล้ว 123 ครั้ง
  เปิดอ่านแล้ว 128 ครั้ง
  ดาวน์โหลด   เปิด...
  เผยแพร่เมื่อ 3/19/2016 2:20:23 PM

  Journal... วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2/2550 (เมษายน 2550 - กันยายน 2550)

  ดาวน์โหลดแล้ว 107 ครั้ง
  เปิดอ่านแล้ว 128 ครั้ง
  ดาวน์โหลด   เปิด...
  เผยแพร่เมื่อ 3/19/2016 12:51:05 PM

  Journal... วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1/2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)

  ดาวน์โหลดแล้ว 127 ครั้ง
  เปิดอ่านแล้ว 127 ครั้ง
  ดาวน์โหลด   เปิด...
  เผยแพร่เมื่อ 3/19/2016 2:21:48 PM

  Journal... วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2/2551 (เมษายน 2551 - กันยายน 2551)

  ดาวน์โหลดแล้ว 114 ครั้ง
  เปิดอ่านแล้ว 133 ครั้ง
  ดาวน์โหลด   เปิด...
  เผยแพร่เมื่อ 3/19/2016 2:18:58 PM

  Journal... วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1/2550 (ตุลาคม 2549 - มีนาคม 2550)

  ดาวน์โหลดแล้ว 151 ครั้ง
  เปิดอ่านแล้ว 124 ครั้ง
  ดาวน์โหลด   เปิด...
  เผยแพร่เมื่อ 3/19/2016 12:46:18 PM


  © 2018 - ศูนย์วิชาการ และศูนย์ความเชียวชาญสุขภาพจิตชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริทน์ | 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 |
  โทรศัพท์ 044-233999 |  แฟกซ์ 044-233977 |  E-mail jvkorat@jvkorat.go.th