English ภาษาไทย
ทำเนียบเครือข่ายสุขภาพจิต
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ภาพชื่อชมรม/เครือข่ายที่อยู่ที่ตั้งปีที่ก่อตั้งประธานผู้ป่วยผู้ดูแลผู้นำชุมชนปรับปรุงข้อมูลล่าสุดรายละเอียด
ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ วัดห้วยพรม จ. นครราชสีมา อ. วังน้ำเขียว ต. อุดมทรัพย์
วัดห้วยพรม
2543 พระครูประโชติ สังฆกิจ (081-790xxxx) 87 85 148 3/19/2016 3:28:30 PM รายละเอียด...
ชมรมพัฒนาสุขภาพจิต อำเภอพิมาย จ. นครราชสีมา อ. พิมาย ต. ในเมือง
วัดใหม่สามัคคีธรรม
2543 นางยุพา เสขะมะดัน (098-864-xxxx) 115 111 90 3/19/2016 7:48:54 PM รายละเอียด...
ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ ตำบลไทยสามัคคี ตำบลวังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา อ. วังน้ำเขียว ต. วังน้ำเขียว
วัดกลางวังน้ำเขียว
2553 นางธมนวรรณ จาริอุตร์ 23 33 50 3/19/2016 7:55:50 PM รายละเอียด...
ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ ตำบลสะแกราช จ. นครราชสีมา อ. ปักธงชัย ต. สะแกราช
วัดสุขวัฒนาราม
2553 นายพณัฐพงษ์ ซอกิ่ง, เจ้าอธิการเลิศปภสสโร (084-429-xxxx) 50 50 50 3/19/2016 8:11:31 PM รายละเอียด...
ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ ตำบลสุขเกษม จ. นครราชสีมา อ. ปักธงชัย ต. สุขเกษม
วัดปลายดาบ
2553 พระครูสุวรรณกิจจานุการ (086-261-xxxx), คุณสุจิรา ชักขุนทด รพ.ปักธงชัย (087-957-xxxx) 33 33 50 3/19/2016 8:16:02 PM รายละเอียด...
ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ อำเภอบ้านเหลื่อม จ. นครราชสีมา อ. บ้านเหลื่อม ต. บ้านเหลื่อม
วัดสระสี่เหลี่ยม
2555 เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม (พระครูไพโรจน์ ธรรมกิจ 086-248-xxxx) 28 28 NA 3/19/2016 8:20:44 PM รายละเอียด...
ชมรมแสงสว่างแห่งดวงใจ (ชมรมญาติ) จ. นครราชสีมา อ. เมืองนครราชสีมา ต. ในเมือง
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
2554 นางลำจวน ปาลวณิชกุล (044-233-999 ต่อ 65304) NA 48 NA 3/19/2016 8:26:27 PM รายละเอียด...
ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ วัดโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา อ. ขามสะแกแสง ต. ขามสะแกแสง
วัดโนนผักชี
2555 เจ้าอาวาสวัดโนนผักชี, นายถาวร หวังหุ้นกลาง, คุณนุจรีย์ (รพ.สต.ชีวึก) 089-584-xxxx, พระครูอิสรธรรมวิจิตร 24 24 NA 3/19/2016 8:38:34 PM รายละเอียด...
ชมรมจิตอาสาฟ้าสว่างที่ชุมพวง จ. นครราชสีมา อ. ชุมพวง ต. ชุมพวง
รพ.ชุมพวง
2556 คุณเป้า (ธรรมสรณ์ คำสิงห์นอก) 081-977-xxxx, 088-590-xxxx, tum_hhc@hotmail.com (ดูแลจิตเวชผู้ใหญ่ รพ.ชุมพวง), คุณไก่ ณัฐมน (รพ.สต. ตูมใหญ่) 085-307-xxxx 41 NA 50 3/20/2016 3:07:25 PM รายละเอียด...
ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำ ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา อ. ปากช่อง ต. วังไทร
ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง
2556 <ยังไม่ระบุ> 22 22 NA 3/20/2016 3:20:18 PM รายละเอียด...
ชมรมจิตอาสาฟ้าสว่างที่สาหร่าย อำเภอชุมพวง จ. นครราชสีมา อ. ชุมพวง ต. สาหร่าย
รพ.สต.สาหหร่าย
2557 คุณแต๋ว (นางเรไร เบขุนทด พยาบาลวิชาชีพ รพ.ชุมพวง) 087-869-xxxx, rarai285@gmail.com, กำนันลำไย นาคพิมพ์ 087-248-xxxx 11 11 30 3/20/2016 3:27:58 PM รายละเอียด...
ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำ วัดจันทึก อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา อ. ปากช่อง ต. จันทึก
รพ.สต. จันทึก
2555 คุณธนิดา 085-024-xxxx รพ.ปากช่องนานา 12 12 30 3/20/2016 3:37:29 PM รายละเอียด...
ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำ วัดดอนแร้ง จ. นครราชสีมา อ. บัวใหญ่ ต. กุดจอก
วัดดอนแร้ง
2558 พระครูศีลวัฒนาภรณ์ (พระอาจารย์ไสว 083-385-xxxx) 7 7 30 3/20/2016 3:42:26 PM รายละเอียด...
ชมรมแสงจันทร์แสงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จ. สุรินทร์ อ. เมืองสุรินทร์ ต. ในเมือง
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดสุรินทร์
2553 นางสาววิลาวัลย์ กล้าแรง 086-876-xxxx 50 100 100 3/20/2016 3:53:35 PM รายละเอียด...
ชมรมเพชรน้ำหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ อ. เมืองบุรีรัมย์ ต. ในเมือง
12/1 ถ.นิวาส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
2553 นายวิสิทธิ์ จันทร์สิงห์ 080-596-xxxx, 044-620-xxx 27 27 NA 3/20/2016 4:03:51 PM รายละเอียด...
ชมรมหนองบัวระเหวจิตดีมีสุข จังหวัดชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ อ. หนองบัวระเหว ต. หนองบัวระเหว
รพ.หนองบัวระเหว
2554 คุณฐานิตย์ แก้มโสม, นายตุ๋ย เกศา, นางจินตนา ชาลีวงษ์ 089-282-xxxx 50 100 100 3/20/2016 4:07:39 PM รายละเอียด...© 2018 - ศูนย์วิชาการ และศูนย์ความเชียวชาญสุขภาพจิตชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริทน์ | 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 |
โทรศัพท์ 044-233999 |  แฟกซ์ 044-233977 |  E-mail jvkorat@jvkorat.go.th