English ภาษาไทย

ศูนย์ความเชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

 

วิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตชุมชนของประเทศ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9

พันธกิจ

  • วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตชุมชน
  • เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฐานข้อมูลงานสุขภาพจิตชุมชนระดับนานาชาติ
  • พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตชุมชนของประเทศไทย
  • ดูแล/กำกับ/ติดตาม/ประเมินผลการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสาธารณสุขที่ 9
  • จัดบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนรุนแรงในเขตสาธารณสุขที่ 9 (นครชัยบุรินทร์)

เป้าหมาย

      คนไทยที่มีปัญหาสุขภาพจิตต้องได้รับบริการสุขภาพจิตที่เป็นของชุมชน บริการโดยชุมชน และเพื่อคนในชุมชน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

  1.  อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของประชากรไทย (Accessibility rate)
  2.  รูปแบบบริการสุขภาพจิตชุมชนที่เหมาะสมกับทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มประชากร และทุกสภาพปัญหา (Community model)
  3.  เครือข่ายบริการสุขภาพในเขตสาธารณสุขที่ 9 มีการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
  4.  บริการจิตเวชระดับตติยภูมิขั้นสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อ่าน 373 ครั้ง


© 2018 - ศูนย์วิชาการ และศูนย์ความเชียวชาญสุขภาพจิตชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริทน์ | 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 |
โทรศัพท์ 044-233999 |  แฟกซ์ 044-233977 |  E-mail jvkorat@jvkorat.go.th